Dil Seçin


Libart International (English)
Libart USA (English)
Libart Middle East (English)
Libart Türkiye (Türkçe)
Libart UK (English)
Spanish (Español)
German (Deutsch)

Kişisel Verilerin Korunması


KİSİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 LİBART PROJE VE UYGULAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin öneminin farkındayız; bundan dolayı kişisel verilerinizi yetkisiz erişimlerden korumak amacıyla, yüksek güvenlik tedbirleri almaktayız. Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla kişisel verileriniz ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil düzenlemeler, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(General Data Protection) ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği işlemekteyiz.

 Veri sorumlusunun kimliği;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, LİBART PROJE VE UYGULAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (‘’Libart’’) “veri sorumlusu” sıfatına haizdir.

KVKK madde 10’da yer alan, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ile KVKK madde 11’de yer alan, “İlgili Kişinin Hakları” kapsamında; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve sahip olunan haklarınız ile ilgili, LİBART PROJE VE UYGULAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. veri sorumlusu sıfatımız ile siz değerli müşterilerimize karşı aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirme gayesi ile hazırlanmış olan iş bu “ Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

Kurumumuz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’’ni yürürlükteki mevzuatta gerçekleşebilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman revize etme hakkını saklı tutar.

İşlediğimiz kişisel verileriniz;

Kimlik Bilgileriniz: Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, İmza

İletişim Bilgileriniz: E-posta adresi, Telefon numarası, Adres

Lokasyon Bilgileriniz: Bulunduğunuz yerin konum bilgisi

Hukuki İşlem Bilgileriniz: Şirketimiz ile uyuşmazlık süreci yaşanıyor ise dava ve icra dosya bilgileriniz

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Talimatlarınız ve Talimatlarınıza ilişkin kayıtlar, Müşteri Puanlama Sistemimize ait verileriniz

Fiziki Mekân Güvenlik Bilgileriniz: Şirket Giriş-Çıkış ve Şirkette bulunma süresi içerisinde ortak alanlarda alınan kamera görüntü kaydı, Şirkete giriş-çıkış tarihiniz ve kimi ziyarete geldiğinize ilişkin bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Mac adresi bilgisi, erişim IP Bilgisi ve 5651 sayılı Kanundan kaynaklı veriler ve Skype kullanıcı adı bilgileriniz

Finansal bilgileriniz: Ödeme işlemlerinize dair kredi kartı bilgileri, mail order bilgileri, gerekmesi halinde banka hesap bilgileri

Pazarlama Verileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileriniz, Çerez kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: ırk ve etnik köken bilgileri, dini inanç bilgisi, kılık kıyafet verisi

Diğer Bilgiler: Pazarlama Amacıyla Kullanılacak Kişinin Hedefleme Bilgileri, Kişinin Ürün Ve Hizmetler Hakkında Yaptığı Şikayetlerle İlgili Toplanan Bilgiler Ve Kayıtlar, Katılınan Toplantılara İlişkin Bilgiler

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetler çerçevesinde, tarafınızca bizzat ya da kurumumuza dolaylı olarak verdiğiniz kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirketimizin internet sitesi üzerinden bizlerle iletişime geçmeniz, istek ve şikâyetlerinizin bildirilmesi, müşteri memnuniyet ve anket formlarının doldurulması, Şirketin herhangi bir amaçla düzenlediği ve/veya katıldığı fuar, eğitim, seminer veya organizasyonlarına katılım sağlanması ve ‘contact bildirim formu’nun doldurulması gibi hallerde kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 5’de yer alan, aşağıdaki durumlarda işlenebilmektedir;

.Özel nitelikli kişisel veriler açıklanması durumunda kişide mağduriyete yol açabilecek verilerdir. Bu Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek/vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak, özel nitelikli kişisel veriler ancak ilgilinin rızası olarak işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizden olan kan grubu, alerjen bilgisi, geçirilen hastalıklara dair bilgiler gibi sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Taraflar arasında gelecekte doğması muhtemel hukuki problemlerin çözülmesi Müşteri ilişkilerinin yönetilmesinin sağlanması, Finansal kaynaklı işlemlerin yürütülmesi ve denetimi, İş güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması; Şirkete giriş çıkışlarının yönetimi, takibi, kontrolü, ortak alanların güvenliğinin sağlanması, internet veri ağının idari yönetimi ve siber güvenliğinin sağlanması, Kalite geliştirme aktivitelerinin sağlanması, Risk yönetiminin sağlanması, Kanunlardan kaynaklı rutin denetimlerin gerçekleştirilmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi gibi.

Kişisel verilerin aktarımı

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8. Ve 9. maddeleri kapsamında, faaliyetlerimiz gereği ve veri işleme amaçlarında anılan amaçlar çerçevesinde temel olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, aracılık/acentelik faaliyetleri kapsamında ilişkili olunan kişilere, şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Bu kişiler, anılanlarla sınırlı olmamakla birlikte temel olarak yurt içi – yurt dışı ‘dealer’larımız, satış temsilciliklerimiz, bayilerimiz, gümrük şirketleri ve resmi/idari makamlar olarak sayılabilir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 4/2 Maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 Maddesi ve 6/3 Maddesinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin, Kanunun 9. Maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve aktarım açısından Kurulun izninin temin edildiği hallerle sınırlı olmak kaydı ile yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır. Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi, bu amaç, kapsam ve faaliyetler dışında hiçbir amaçla kullanmamakta, satmamaktadır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi; kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızca alınmaktadır.

 Kişisel verilerin saklanma süresi

İşlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığı durumlarda ya da ilgili mevzuatlar kapsamında verileri işleme zaman aşımı süreleri tamamlandığında kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından en geç 6 aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç 30 gün içerisinde silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere işlem tarihinden itibaren 3(üç) yıl saklanır.

 Kişisel veri sahibinin hakları

 Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla LİBART PROJE VE UYGULAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne başvurarak, kişisel verilerinizin; • İşlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin talebiniz halinde yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.libart.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak, [email protected] adresine, e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmak suretiyle 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki ‘güvenli elektronik imza’ ile imzaladıktan sonra formu e-posta yolu ile veya ‘Beylikdüzü Osb Mahallesi 2 Cadde No: 8/1 Beylikdüzü-İstanbul’ adresine zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle, ıslak imzalı olacak biçimde, şahsen, posta yolu ile veya noter kanalı ile iletebilirsiniz. Libart olarak, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bilgilerinize saygıyla sunarız.